PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Historia Dolnośląskiego Oddziału PTI

11 marca 1983r. odbyło się spotkanie członków PTI i kandydatów na członków z terenu Wrocławia z vice-prezesami PTI. Podczas dyskusji nad planem działania PTI we Wrocławiu ujawniono potrzebę powstania koła. Okręg wrocławski liczył wówczas 45 członków PTI, skupionych głównie w Centrum Obliczeniowym i Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej, w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej, Zakładach ELWRO, w ZETO i Akademii Rolniczej. Głównym celem działalności koła PTI miało być stworzenie warunków do integracji wrocławskiego środowiska informatyków, ukierunkowania ich współpracy na rozwój działalności naukowej o efektywne wykorzystywanie środków informatyki.

23 marca 1983r. odbyło się we Wrocławiu kolejne spotkanie - tym razem było to zebranie członków PTI z okręgu wrocławskiego. Na zebraniu, poprowadzonym przez sekretarza generalnego Andrzeja Wiśniewskiego, postanowiono utworzyć koło PTI we Wrocławiu. W tajnym głosowaniu wybrano przyszły zarząd koła w składzie:

·         przewodniczący - kol. Zygmunt Mazur

·         sekretarz - kol. Stanisław Lepetow

·         członkowie - kol. Zbigniew Huzar, Maciej Liśkiewicz i Jan Sztajer

Na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 14 kwietnia 1983r. podjęto uchwałę o powołaniu do życia Koła PTI we Wrocławiu z siedzibą: pl. Grunwaldzki 9 (bud. D2, pok. 15), tel. 20-36-02. Na kolejnym posiedzeniu Zarządu – 23 czerwca 1983r., przewodniczący Koła, kol. Z. Mazur przedstawił raport z dwumiesięcznej działalności Koła. We wrześniu planowane były we Wrocławiu regularne, comiesięczne seminaria. Ponadto Koło przystąpiło do organizowania ogólnopolskiego konkursu PTI na najlepsze dyplomowe prace magisterskie z dziedziny informatyki i jej zastosowań. Projekt regulaminu konkursu przyjęto z kolei na posiedzeniu Zarządu w dniach 10 listopada i 15 grudnia 1983r.

Pierwsze seminaria Koła we Wrocławiu odbyły się w 1984r. Były to:

·         26 stycznia – Jan Węglarz – Badania operacyjne w informatyce

·         23 lutego – Zdzisław Pawlak – Pewne problemy sztucznej inteligencji

·         29 marca – Jarosław Deminet – Systemy wielomaszynowe oparte o mini- i mikrokomputery

W połowie lutego 1984r. Koło PTI we Wrocławiu liczyło 82 członków: 33 pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni, 20 informatyków z uczelnianych ośrodków obliczeniowych, 4 studentów, 25 pracowników przedsiębiorstw państwowych. Członkowie Koła pracowali we Wrocławiu (69 osób), Opolu (12 osób) i Nysie (1 osoba). Oprócz seminariów interdyscyplinarnych i działalności związanej z konkursem prac magisterskich, koło prowadziło działalność badawczo-szkoleniową podejmowaną na zlecenie różnych instytucji. Już w lipcu tego samego roku Koło we Wrocławiu liczyło 107 członków.

24 października 1984r. Koło PTI we Wrocławiu powołało klub mikrokomputerowy. Przewodniczącym został kol. Jerzy Pisarski, a współorganizatorem był kol. Rober Chyła. N tym samym posiedzeniu powstała Sekcja formalnych metod inżynierii oprogramowania. Organizatorami jej byli kol. Andrzej Huzar i kol. Ludwik Kuźniarz.

Na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 15 listopada 1984r. zatwierdzono regulamin pracy sekcji PTI – Klubu użytkowników minikomputerów SM. Koło PTI podjęło inicjatywę zorganizowania sekcji Klubu użytkowników minikomputerów SM, skupiającego przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw regionu wrocławskiego użytkujących minikomputery rodziny SM lub przygotowujących się do ich zakupu. Celem działalności klubu miała być wymiana doświadczeń, wzajemne przekazywanie informacji o sprzęcie i oprogramowaniu, pomoc techniczna, itp.

Jesienią 1984r. Koło PTI we Wrocławiu powołało międzyszkolny klub mikrokomputerowy dla młodzieży szkół średnich i podstawowych. Podstawowym celem klubu było zapoznanie młodzieży z informatyką i upowszechnienie mikrokomputera jako pomocy dydaktycznej do nauczania innych przedmiotów.

Oddział PTI we Wrocławiu

Na posiedzeniu Zarządu Głównego 18 kwietnia 1985r. wpłynął wniosek kół PTI we Wrocławiu i w Opolu o powołanie oddziału PTI z siedzibą we Wrocławiu. Na kolejnym posiedzeniu – 20 czerwca 1985r. podjęto uchwałę o powołaniu Oddziału PTI we Wrocławiu. Za siedzibę uznano miasto Wrocław, za teren działania następujące województwa: wrocławskie, opolskie, wałbrzyskie, jeleniogórskie i legnickie. Powołano także komitet organizacyjny Walnego Zgromadzenia Oddziału, który będzie pełni funkcję Zarządu Oddziału do czasu wyborów. W ten sposób powstał pierwszy w historii Oddział PTI.

W dniu 17 grudnia 1985 odbyło się we Wrocławiu I Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiego Oddziału PTI. W zgromadzeniu uczestniczyło 93 członków zwyczajnych oraz przedstawiciele Zarządu Głównego.

W lutym 1986r. powołano przy Dolnośląskim Oddziale PTI Sekcję systemów z bazą wiedzy. Głównymi inicjatorami byli pracownicy Instytutu Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Głównym celem sekcji było inicjowanie i prowadzenie prac nad systemem z bazą wiedzy, popularyzowanie i organizowanie akcji odczytowo-szkoleniowej, ułatwianie dostępu do literatury i oprogramowania.

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 13 czerwca 1986r. powzięto uchwałę o powołaniu Koła PTI w Lubinie.

Zarząd Koła:

·         Przewodniczący – kol. Ryszard Moroz

·         Sekretarz – kol. Robert Starzyński

·         Członkowie Zarządu - kol. Piotr Helwich, kol. Barbara Pietras

Na tym samym posiedzeniu przedyskutowano sprawę organizacji regionalnego konkursu dla młodzieży szkolnej na najciekawszy program dydaktyczny.

24 kwietnia 1986r. do życia powołano sekcję PTI – Klub użytkowników komputerów Riad. Animatorem sekcji został kol. Józef Cybruk.

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału 26 września 1986r. powołano dwa nowe koła:

  1. Koło PTI nr 1 we Wrocławiu

     Zarząd Koła:

·         Przewodnicząca - kol. Maria Chałon

·         Sekretarz – kol. Janusz Biernat

·         Członek zarządu – Wojciech Zamojski

  1. Koło PTI nr 2 we Wrocławiu

     Zarząd Koła:

·         Przewodniczący – kol. Józef Ważny

·         Sekretarz – kol. Bogumiła Ostrowska - Woźniak

·         Członek zarządu – kol. Bożena Leszczyńska

30 października 1986r. rozpoczął się konkurs na najlepszy program komputerowy zorganizowany z myślą o młodzieży szkolnej. Dla laureatów konkursu zorganizowano I Ogólnopolskie Warsztaty Komputerowe (2-11 lutego 1987), przy współudziale Kuratorium Oświaty i Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.

W dniu II Walnego Zjazdu Delegatów PTI – 23 maja 1987r. Oddział Dolnośląski liczył 313 członków.

II Warsztaty Komputerowe odbyły się w dniach 31 stycznia – 7 lutego 1988r. we Wrocławiu. W warsztatach uczestniczyła młodzież z 31 ośrodków w Polsce.

III warsztaty Komputerowe dla młodzieży szkól średnich odbyły się w dniach 4-12 lutego 1989r.. W warsztatach uczestniczyły 34 osoby z 20 szkół w kraju.

W dniu 25 listopada 1989r. zwołane zostało II Walne Zgromadzenie Oddziału.

W dniach 1-8 lutego 1990r. odbyły się we Wrocławiu IV Warsztaty Komputerowe. W warsztatach uczestniczyło 49-ciu uczniów szkół średnich z Polski oraz goście z Czechosłowacji i Jugosławii.

W dniach 3-5 kwietnia 1990 odbyła się III Szkoła Systemy mikrokomputerowe w zarządzaniu gospodarką Pokrzywna’90. Organizatorami byli: Koło PTI w Opolu oraz Spółdzielnia Usług Informatycznych I Organizacyjnych Infopol.

21 i 22 czerwca 1990 w Opolu odbyły się targi sprzętu i oprogramowania komputerów INFOTARGI’90, których stroną merytoryczną zajmowało się Koło PTI w Opolu.

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2003    Dział redaguje: Paweł Mazur