PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Regulamin można pobrać w formacie PDF.

REGULAMIN

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Organizatorem konkursu z ramienia Zarządu Głównego PTI jest Dolnośląski Oddział PTI we Wrocławiu.

  1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

·        podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,

·        wymiana i porównanie doświadczeń i osiągnięć poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,

·        propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz zadzierzgnięcie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem

  1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1.  W konkursie mogą brać udział wszyscy dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki i którzy złożyli i obronili te prace w roku akademickim (od 1 października do 30 września), w którym został ogłoszony konkurs.

2.2.  Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje autor (autorzy) pracy przesyłając je na adres Dolnośląskiego Oddziału PTI we Wrocławiu następujące dokumenty:

a)      pracę dyplomową,

b)      wypełnioną przez autora (autorów) ankietę wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu,

c)      zaświadczenie z uczelni, że zgłoszona na konkurs praca została obroniona jako praca magisterska w roku akademickim, w którym konkurs został ogłoszony.

  1. KOMISJA KONKURSOWA

3.1.  Zarząd Główny PTI na wniosek Prezesa Dolnośląskiego Oddziału PTI we Wrocławiu powołuje Komisję Konkursową i jej Przewodniczącego, która dokonuje oceny zgłoszonych prac.

3.2.  Komisja Konkursowa liczy 7 osób, a w jej skład wchodzą:

a)      przedstawiciel Zarządu Oddziału PTI

b)      pracownicy uczelni, instytutów naukowych i przemysłu.

  1. KRYTERIA I TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH

4.1.  Komisja Konkursowa ocenia zgłoszone prace na podstawie recenzji sporządzonych przez członków komisji lub powołanych dodatkowo opiniodawców.

4.2.  Recenzja pracy konkursowej powinna zawierać uzasadnioną ocenę:

a)      tematu (celu) pracy, jego uzasadnienia przez autora oraz jego wagi dla rozwoju informatyki,

b)      rozwiązania problemu,

c)      przygotowania autora w zakresie wiedzy zawodowej związanej z działem informatyki, którego praca dotyczy oraz samodzielności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

d)      możliwości praktycznego zastosowania wyników pracy,

e)      kompletności i doboru literatury,

f)        poziomu edytorskiego pracy: stylu, poprawności językowej, przejrzystości i zwięzłości.

4.3.  Po otrzymaniu recenzji wszystkich prac Komisja Konkursowa dokonuje kwalifikacji prac do nagród i wyróżnień.

4.4.  Komisja może nie przyznać dowolnej z nagród, bądź podzielić jedną nagrodę pomiędzy kilka prac.

4.5.  Decyzje Komisji zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego. Decyzje Komisji są prawomocne, o ile w posiedzeniu brało udział co najmniej pięciu jej członków.

4.6.  Obrady Komisji Konkursowej są niejawne.

  1. TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

5.1.  Konkurs jest ogłoszony na początku semestru dyplomowego. Odpowiednie informacje są rozsyłane do kół PTI, Rad Wydziałów i Rad Naukowo-Dydaktycznych Instytutów oraz mediów.

5.2.  Komisja Konkursowa przyjmuje prace do dnia 10 października roku kalendarzowego, w którym konkurs został ogłoszony.

5.3.  Wyniki konkursu są ogłoszone nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym konkurs został ogłoszony.

5.4.  Komisja Konkursowa obok dokonania klasyfikacji prac opisanej w §4 może przyznać autorom prac konkursowych nagrody pieniężne i rzeczowe.

5.5.  Po zakończeniu konkursu lista zgłoszonych prac (zawierająca imię, nazwisko i email autora/autorów pracy, tytuł i datę obrony pracy, nazwę uczelni, wydziału i instytutu, w którym obroniona była praca, tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora pracy, rodzaj nagrody lub wyróżnienia przyznany przez Komisję Konkursową) może zostać wysłana, w celu ogłoszenia wyników konkursu, do Zarządu Głównego PTI, redakcji Biuletynu PTI, mediów, dziekanatów wydziałów i dyrektorów instytutów, z których nadeszły prace na konkurs oraz może zostać umieszczona na stronie WWW PTI lub jego Oddziałów i Kół.

5.6.  Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną pisemnie zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2005    Dział redaguje: Paweł Mazur